Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Johdanto

Naisten ja miesten välisestä tasa‐arvosta annetun lain (609/1986) tarkoituksena on estää sukupuoleen  perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa‐arvoa. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli‐identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on että:

  • Opisto on työpaikka, jossa kaikki tekevät työtä samoilla ehdoilla ja samoin edellytyksin. Sukupuolesta riippumatta kaikilla on samat oikeudet työn, palvelussuhteen ehtojen ja muiden työehtojen suhteen.
 
  • Estää syrjintää sekä oppilaiden että henkilöstön keskuudessa.

Tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus, oppilaat

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Wava-opiston toimintaan
Ilmoittautumisperiaatteet noudattavat opiston opetussuunnitelmaa ja ilmoittautumisperusteet ovat  kaikille samat. 

Syrjinnän ja kiusaamisen ehkäiseminen
Syrjintää ja kiusaamista ei hyväksytä. Henkilöstön läsnäolon, tarkkaavaisuuden, yhteistyön ja  keskustelujen kautta mahdollisen syrjinnän ja kiusaamisen vaara minimoidaan mahdollisimman pitkälle. Opettajat tai rehtori ottavat epäasiallisen kohtelun heti käsiteltäväksi keskustelemalla asianosaisten  kanssa sekä tarvittaessa huoltajien kanssa. 

Opetustilanteen tasa-arvo (sisältö ja menetelmät)
Opisto pyrkii järjestämään opetuksen siten, että kaikki oppilaat voivat osallistua kaikkiin opetuksen osa-alueisiin. Käytettävissä ovat helppopääsyiset tilat, joita voidaan tarvittaessa sopeuttaa erilaisiin tilanteisiin. Opetussuunnitelma on joustava ja se voidaan sopeuttaa yksilökohtaisesti. Suunnitelmaa myös  päivitetään jatkuvasti. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sisältyvät tarkistusten lähtökohtiin. 

Arviointi
Arvioinnissa noudatetaan opiston opetussuunnitelmaa. Opetushallituksen hyväksymien  opetussuunnitelman perusteiden mukaan arvioinnin perusteet on kirjattu avoimesti opetussuunnitelmaan ja ne ovat kaikkien tiedossa. Opettajat noudattavat määräyksiä, joita päivitetään jatkuvasti.

Tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuus, henkilökunta

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kunnioitamme kaikkia samalla tavoin ja otamme toisemme  huomioon. Tavoitteena on, ettei ketään henkilöstöön kuuluvaa aseteta epäedulliseen asemaan iän,  elämänkatsomuksen, vakaumuksen, mielipiteen, etnisen taustan, kansallisuuden, kielen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen tai terveydentilan vuoksi. 

Työskentelemme opistossa yhdessä työpaikkamme hyvän yhteishengen puolesta. Otamme toisemme  huomioon, kunnioitamme toistemme mielipiteitä sekä annamme ja otamme sopivasti tilaa työpaikalla. Olemme myös tietoisia siitä, miten puhuttelutapa, kielenkäyttö, kehonkieli ja tavat, joilla olemme  toistemme kanssa tekemisissä vaikuttavat tapaamme toimia yhdessä työpaikalla. Emme hyväksy  minkäänlaista kiusaamista puhuttelutavan, kielenkäytön tai kehonkielen välityksellä. Tämä suunnitelma  ja sen sisältö otetaan käsiteltäväksi säännöllisesti henkilöstökokouksissa. 

Jos opistossamme syntyy tilanteita, joissa yhdenvertaisuusperiaatteita ei noudateta ja tilanteet koskevat  sinua tai jotakuta muuta, voit ottaa yhteyttä jäljempänä mainittuihin henkilöihin tai jättää nimettömän  viestin kanslian lokerikkoon. On kuitenkin toivottavaa, että mietit miten itse voit reagoida ja vaikuttaa  tilanteeseen.

Opettajien tietous tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuudesta

Suunnitelma on luettavissa opiston kotisivuilla sekä opiston Google drivessa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuntemus ja niiden tavoitteet leimaavat toimintakulttuuria. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita käsitellään säännöllisesti ja  henkilöstökokouksissa sekä henkilöstön kehityskeskusteluissa voidaan tarvittaessa keskustella tasa-arvoon liittyvistä asioista ja kehittämistarpeista. Henkilöstön keskuudesta valitaan tasa-arvoasioiden  vastuu- ja yhteyshenkilö.

Toimenpiteet

Oppilaita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan työstä, jota tehdään hyvän ilmapiirin luomiseksi koulussa kotisivun sekä lukuvuoden ensimmäisen infokirjeen kautta. On myös kuvailtava toimintatapoja tapauksissa, joissa kokee tulleensa loukatuksi. Oppilaita sekä huoltajia on myös kehotettava puuttumaan tilanteisiin, jos he huomaavat toista oppilasta kiusattavan. Ensisijaisesti otetaan yhteyttä omaan opettajaan, ja ellei se ole mahdollista, otetaan yhteyttä rehtoriin. Jos asiassa on tehtävä laajempi selvitys, asetetaan tilapäinen työryhmä, johon kuuluvat joko rehtori tai tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden vastuuhenkilö sekä puolueeton opettaja.

Tätä suunnitelmaa käsitellään ja siitä keskustellaan automaattisesti. Tavoitteena on turvata tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Wava-opiston toiminnassa uusia toimintamuotoja tai hankkeita aloittaessa.

Yhteyshenkilöt:

– Työsuojelupäällikkö Fredrik Ollus tai työsuojeluvaltuutettu Auli Stenman, mm. asioissa, jotka koskevat  työympäristön vaikutusta turvallisuuteen ja terveyteen 

– Pääluottamusmies (JUKO) Jessica Krohn ja Marjut Honkaniemi kaupungin palkkaosastolla; palkat ja muut työsuhteeseen liittyvät asiat. 

– Henkilöstön ja oppilaiden vastuuhenkilö opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa on Anu Keski-Saari (anu.keski-saari@edu.pietarsaari.fi ), sijaisena Tähti Oksanen (tahti.oksanen@edu.pietarsaari.fi ).

– Rehtori voi keskustella kanssasi esimiehenä, mutta myös pedagogiikkaan liittyvissä asioissa ja yleisissä työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Työsuojelupäällikkö: Fredrik Ollus
fredrik.ollus@pietarsaari.fi 
puh. 044-7851329

Työsuojeluvaltuutettu: Auli Stenman
auli.stenman@pietarsaari.fi 
puh. 044-7851641

JUKO:n pääluottamusmies: Jessica Krohn
jessica.krohn@pietarsaari.fi
puh. 044-7851604

Palkkaosasto: Marjut Honkaniemi
marjut.honkaniemi@micobotnia.fi

Wava-opiston rehtori: Peter Roos
peter.roos@pietarsaari.fi
puh. 044-7851629

Wava-opiston johtokunta on hyväksynyt tämän suunnitelman 15.3.2022.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide