Plan för jämställdhet och likabehandling

Inledning

Syftet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) är att förebygga diskriminering på  grund av kön och främja jämställdheten. Lagens syfte är också att förebygga diskriminering på grund av  könsidentitet eller könsuttryck. 

Målet med diskrimineringslagen (1325/2014) är att främja likabehandling och förebygga diskriminering  samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. 

Syftet med Wava-institutets plan för jämställdhet och likabehandling är att:

  • Institutet ska vara en arbets- och studieplats där elever och personal arbetar samt studerar på samma villkor och med likadana förutsättningar.  Oberoende av kön eller könsidentitet ska alla ha lika rätt i fråga om studie-, arbets- och anställningsvillkor. 
 
  • Motverka diskriminering bland elever och personal.

Jämställdhet och likabehandling, elever

Anmälan av nya elever till Wava-institutets verksamhet
Anmälans principer följer institutets läroplan och anmälningsgrunderna är lika för alla.

Förebyggande av diskriminering och trakasserier
Diskriminering och trakasserier godkänns inte. Genom personalens närvaro, uppmärksamhet, samarbete  och diskussioner minimeras farorna för eventuell diskriminering och trakassering så långt som möjligt.  Osakligt bemötande tas genast upp till behandling av lärare eller rektor genom diskussion mellan  berörda parter samt vid behov med vårdnadshavare.  

Undervisningssituationens jämställdhet
Institutet strävar till att ordna undervisningen så att alla elever kan ta del av alla delområden av  undervisningen. Lättillgängliga utrymmen som vid behov kan anpassas till olika situationer finns att tillgå. Läroplanen, som revideras och uppdateras kontinuerligt, är flexibel och kan anpassas till olika individers behov. Jämställdhet och likabehandling ingår som en av utgångspunkterna för revideringarna. 

Bedömning
Vid bedömning följs institutets läroplan. Enligt utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen är grunderna för bedömning öppet utskrivna i läroplanen och de är i allas kännedom. Lärarna följer föreskrifterna vilka uppdateras kontinuerligt.

Jämställdhet och likabehandling, personal

Likabehandling betyder att alla respekteras på samma sätt och att vi tar hänsyn till varandra.  Målsättningen är att ingen sätts i en ofördelaktig position på grund av ålder, livsåskådning,  övertygelse, åsikt, etnisk bakgrund, nationalitet, språk, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller på grund av hälsotillstånd. 

Inom institutet arbetar vi gemensamt för en god sammanhållning inom vår arbetsplats. Vi tar hänsyn till  varandra, respekterar varandras åsikter samt ger och tar lämpligt med utrymme på arbetsplatsen. Vi är  också medvetna om hur tilltalssätt, språkbruk, kroppsspråk och sättet vi umgås med varandra påverkar vårt sätt att samverka på arbetsplatsen. Inga trakasserier med tilltalssätt, språkbruk eller kroppsspråk  tolereras. Denna plan och dess innehåll tas upp med jämna mellanrum på personalmöten. 

Om det uppstår situationer där likabehandlingsprinciper ej följs och det berör dig eller  någon annan, kan du ta kontakt med någon av nedanstående personer eller lämna ett anonymt  meddelande i kansliets fack. Önskvärt är dock att du funderar på hur du själv kan reagera och inverka på  situationen.

Undervisningssituationens jämställdhet (innehåll och metoder)

Institutet strävar till att ordna undervisningen så att alla elever kan ta del av alla delområden av undervisningen. Läroplanen är flexibel och kan anpassas till individen samt uppdateras ständigt. Jämställhet och likabehandling ingår som en utgångspunkt för revideringarna.

Bedömning

I bedömningen följs institutets läroplan. Enligt de av utbildningsstyrelsen godkända grunderna för läroplanen är grunderna för bedömning öppet utskrivna i läroplanen och de är i allas kännedom. Lärarna följer föreskrifterna och de uppdateras kontinuerligt.

Lärarnas kunskap om jämställdhet och likabehandling

Planen finns att tillgå på institutets hemsida. Medvetenheten om och målen för jämställdhet och likabehandling genomsyrar verksamhetskulturen. Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor tas regelbundet upp och vid personalmöten samt under personalens utvecklingssamtal kan jämställdhetsärenden och utvecklingsbehov tas upp till diskussion. En ansvars- och kontaktperson för jämställdhetsfrågor utses bland personalen.

Åtgärder

Eleverna och deras vårdnadshavare ska informeras om arbetet kring att skapa en god atmosfär i skolan. Informationen ska också beskriva tillvägagångssätt om man känner sig kränkt. Eleverna ska också uppmuntras att tag i situationen om de upptäcker att en annan elev blir trakasserad, i första hand tas kontakt med den egna läraren, om det inte är möjligt kontaktas rektorn.

Kontaktpersoner:

– Arbetarskyddschef Fredrik Ollus eller arbetsskyddsfullmäktige Esa Koskela gällande bl.a. arbetsmiljöns påverkan på säkerhet och hälsa 

-Huvudförtroendeman (FOSU) Jessica Krohn eller Marjut Honkaniemi på stadens lönavdelning kan informera om löner och övriga anställningsrelaterade frågor. 

-Personalens och elevernas ansvarsperson för jämställdhets- och likabehandlingsärenden i institutet är Anu Keski-Saari (anu.keski-saari@edu.jakobstad.fi), vikarie Tähti Oksanen (tahti.oksanen@edu.jakobstad.fi).

– Rektorn för institutet kan tala med dig som förman men även om ärenden gällande pedagogik och allmänna frågor gällande anställning.

Arbetarskyddschef: Fredrik Ollus
fredrik.ollus@jakobstad.fi 
tel. 044-7851329

Arbetarskyddsfullmäktige: Esa Koskela
esa.koskela@jakobstad.fi 
tel. 044-7851581

FOSU förtroendeman: Jessica Krohn
jessica.krohn@jakobstad.fi 
tel. 044-7851604

Löneavdelningen: Marjut Honkaniemi
marjut.honkaniemi@micobotnia.fi

Rektor för Wava-institutet: Peter Roos
peter.roos@jakobstad.fi 
tel. 044-7851629

Denna plan har godkänts av Wava-institutets direktion den 15.3.2022.

Wava-institutet

Wava-institutet

Wava-institutet

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST