Piano - Instrumentvis läroplan

Grundnivå

Målet med dina pianostudier på musikinstitutets grundnivå är att du uppnår en teknisk och musikalisk nivå som gör att du kan öva och spela självständigt. Du förmår upprätthålla och utveckla din spelförmåga, så att du hela livet kan ha glädje av dina musikstudier.

I slutet av dina studier är notläsningen flytande och du kan grunderna i att ackompanjera, improvisera och komponera. Du lär dig att lyssna och får pianot att sjunga genom ditt musicerande samt har kunskaper i olika speltekniker och ergonomi. Du kan planera din egen övning för att uppnå bästa möjliga resultat, vet hur man använder tekniska hjälpmedel och har fått insikt i musiken ur ett teoretiskt perspektiv. Du är van att spela
utantill, på gehör och kan grunderna i transponering.

Som pianist spelar du med i olika ensembler. Du spelar fyrhändigt och ackompanjerar solister, körer eller band. Under studietiden får du bekanta dig med många olika musikstilar och -kulturer samt pianolitteratur från flera olika århundraden. Dessa kan inspirera dig att hitta nya musikupplevelser och hjälpa dig i framtiden att finna dina egna musikaliska uttrycksmedel och styrkor.

Till studierna hör att du varje termin uppträder eller medverkar i olika ensembler. Tillsammans med läraren gör du upp en personlig studieplan som stöder inlärningen och hjälper dig att nå dina mål. Minst en gång per läsår får du skriftlig och muntlig feedback av andra lärare än din egen vid en elevkonsert, lektion eller annat uppträdande. Här ges även möjlighet till kamratutvärdering som tillägg.

Som komplement till studieplanen uppgörs en portfolio i Eepos, där du själv, din lärare eller vårdnadshavare kan spara foton, videor, konsertblad, olika projekt och anteckningar från din studietid. Till slutarbetet hör även att redigera portfolion till den form du själv önskar.

Under sista studieåret på grundnivån avlägger du ett slutarbete, vilket innebär att du själv ordnar en konsert eller medverkar i en konsert eller dylikt tillfälle där du på ett mångsidigt och personligt sätt visar dina färdigheter. Vid detta tillfälle ges även möjlighet att framföra och visa andra konstnärliga färdigheter förutom pianospelning.

Grundnivån beräknas omfatta sju läsår, men kan även studeras i snabbare takt.

Fördjupad nivå

Med dessa pianostudier fördjupar och förkovrar du dig ytterligare och når både speltekniskt och musikaliskt en högre nivå. Lektionstiden är längre än på grundnivån och du och din lärare har gott om tid att arbeta med spelteknik, uttrycksfullhet och att lyssna på pianots klangvärldar. Du utvecklar säkerheten, snabbheten och tolkningen i ditt spelande och får ett naturligare spelsätt.

Din egen musikalitet och personlighet mognar och dina musikaliska styrkor framhävs. Du lär dig gestalta större musikaliska helheter och ges förmåga att skapa egen musik. Med dessa studier kan du ha musiken som hobby livet ut eller fortsätta med yrkesstudier inom musik.

Förutom att du fördjupar dig i pianolitteraturens mångfald av solostycken och utvecklar ditt tonspråk och din virtuositet, spelar du under studietiden i olika ensembler, band och orkestrar samt deltar i projekt och kurser. Fritt ackompanjemang ingår i studierna och du lär dig att vara lyhörd vid ackompanjemang. Nu behärskar du notläsningen helt flytande, likaså kan du spela fyrhändigt, ”prima vista”, improvisera, spela på gehör och transponera. Vilka
musikaliska utmaningar du än tar dig an, så är dina instrumentkunskaper nu så stora att du kan ha en viktig och bärande roll.

En av studiernas målsättningar är slutarbetet, som du genomför under det sista läsåret. De valfria kurser du väljer under den fördjupade studietiden ska stöda detta slutarbete. Pianot är en viktig del av slutarbetet som du väljer enligt ditt intresseområde och genomför med hjälp av din lärare. Utvärderingen är en central del av slutarbetet och i detta engageras lärare med specialkunskap inom det område ditt arbete rör. En viktig del av slutarbetet är att visa att du kan planera och arbeta långsiktigt på flera olika plan mot ett viktigt mål.

Du bygger på din personliga portfolio från grundnivån tillsammans med lärare och vårdnadshavare och till slutarbetet hör även att redigera portfolion till den form du själv önskar.

Tillsammans med läraren sätter du upp målen för studierna i studieplanen som sedan utvärderas enskilt och tillsammans. I planen ges också möjlighet till kamratutvärdering. Du uppträder solo eller i ensembler varje termin. Minst en gång per läsår får du skriftlig och muntlig feedback av andra lärare än din egen vid en elevkonsert, lektion eller annat uppträdande.

Den fördjupade nivån beräknas omfatta tre läsår, men det är möjligt att studera i snabbare takt.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST