Sång - Instrumentvis läroplan

Grundnivå

Målet med sångstudier på musikinstitutets grundnivå är att du lär dig använda rösten på ett hälsosamt och mångsidigt sätt utan att för den skull glömma bort din egen personliga ton. Du lär dig att öva självständigt och kan därmed upprätthålla och utveckla dina
sångkunskaper så att du har glädje av dem hela livet.

Vid slutet av dina studier har du grundläggande färdigheter i improvisation, låtskrivning, musikteori och kreativt tänkande. Du har också erfarenhet av att sjunga i olika sammansättningar. Du har bekantat dig med sångröstens anatomi och olika sångtekniker som hjälper dig att förstå hur din röst fungerar. Utöver de tekniska sångkunskaperna har du fått bekanta dig med olika aspekter av tolkning och stil.

Du har lärt dig läsa noter och kan transponera din sångläxa till en tonart som passar dig. Med musikens nycklar som stöd kan du bekanta dig med grunderna i gitarr och piano. Målsättningen är också att du lär dig självständigt söka nya musikupplevelser och på så sätt hitta dina egna musikaliska styrkor och uttryckssätt.

Uppträdanden i olika konserter och sammansättningar hör starkt samman med studierna varje termin. Under grundnivåns sista studieår gör du ett slutarbete, t.ex. genom att ordna eller medverka i en konsert. Du kan också visa upp ditt mångsidiga kunnande, som du tar med dig från grundnivån, i ett annat musikaliskt sammanhang. I slutarbetet kan även annat än musicerande på ditt huvudinstrument ingå.

Som stöd för din inlärning uppgörs en personlig studieplan i vilken du sätter upp mål som passar dig tillsammans med din lärare. Utvärderingen sker tillsammans med din lärare och möjligheten till kamratutvärdering används. Minst en gång per läsår får du skriftlig och muntlig feedback av andra lärare än din egen vid t.ex. elevkonserter, lektioner eller andra uppträdanden.

Som komplement till studieplanen uppgörs även en portfolio där du, din lärare och vårdnadshavare kan spara t.ex. bilder, videor och anteckningar från din studietid. Till slutarbetet hör även att redigera portfolion till den form du själv önskar.

Studiernas beräknade omfattning är sju läsår men det är möjligt att studera i snabbare takt.

Fördjupad nivå

Målet med sångstudier på musikinstitutets fördjupade nivå är att du ytterligare får fördjupa dig i sången som ditt instrument och kan ta nästa steg i ditt kunnande. På denna nivå är lektionstiden längre än på grundnivå så att du har mera tid att tillsammans med din lärare fundera på sångens utmaningar och musiken som helhet. Den fördjupade nivån lämpar sig för dem som vill ha musiken som livslång hobby eller för dem som har yrkesstudier inom musik som mål.

Under dina fördjupade studier lär du dig gestalta större musikaliska helheter, göra egna tolkningar av musiken, skapa egen musik och får större insikt i musikteori. Därtill får du stor erfarenhet av att uppträda både ensam och tillsammans med andra i olika sammansättningar.

Studiernas mål är bl.a. ett slutarbete som du genomför under studietidens sista år. Ditt sånginstrument är en viktig del av slutarbetet som du väljer enligt ditt intresseområde och genomför med hjälp av din lärare. De valbara kurser du väljer ska stöda temat i detta slutarbete. Utvärderingen är en central del av slutarbetet och i detta engageras lärare med specialkunskap inom det område ditt arbete rör. En viktig del av studierna är att arbeta och planera långsiktigt på flera olika plan mot ett viktigt mål.

Den personliga portfolion från grundnivån byggs på ända tills slutet av den fördjupade nivån tillsammans med lärare och vårdnadshavare. I studieplanen ställer du tillsammans med läraren upp mål för studierna som ni sedan enskilt och tillsammans utvärderar. I planen utnyttjas möjligheten till kamratutvärdering och minst en gång per läsår får du skriftlig och muntlig feedback av andra lärare än din egen vid t.ex. elevkonserter, lektioner eller andra uppträdanden.

När du avslutar dina studier har du fått sjunga i många olika sammansättningar, som t.ex. i kör, mindre grupper, band och eventuellt i solistuppgifter med en orkester. Att sjunga i studio är också bekant för dig. Dina sångkunskaper är omfattande och ditt självförtroende och din sångröst är på så god nivå att du kan bära en viktig roll i de musikaliska utmaningar du tar dig an. Din scenkarisma och tolkning av stycken har tagits till en ny nivå tack vare uppträdandena. Du har fördjupat dig i olika tekniker och stilarter och du har goda kunskaper i att läsa noter, improvisera och skriva låtar samt en stor förståelse för musikens nycklar. Du har också grundkunskaper inom musikteknologi. Din kunskap är så omfattande att du kan vara mer kreativ än tidigare och du har hittat dina musikaliska styrkor.

Studiernas beräknade omfattning är tre läsår men det är möjligt att studera i snabbare takt.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST